BKV.hu

tájékoztatás adatkezelésről - ingó értékesítések

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu; honlap: www.bkv.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) a nem árverés útján, illetve nem webshopon keresztül történő ingó értékesítési tevékenységgel, az annak kapcsán érkező ajánlatokkal, az Adatkezelő  által kötendő és megkötött szerződésekkel összefüggésben a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatás (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján a következők szerint végzi.

Általános információk

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre kerülnek) személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és adatvédelmi politikájának (https://www.bkv.hu/hu/adatvedelmi_politika?jid=) eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR), az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC);

Jelen Tájékoztató útján adjuk meg az adatkezeléssel kapcsolatban jogszabály alapján nyújtandó információkat az Ön részére, az alábbiak szerint.

 

1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

1) Ajánlat kérés a BKV Zrt. által értékesítendő vagyontárgyakkal kapcsolatban. Adatkezelési cél: termék, szolgáltatás értékesítés és ehhez szükséges kapcsolattartás, döntéshozói jogosultság ellenőrzés (természetes személy ajánlattevő esetén) /azonosító szám: A15/;

2) Ajánlat kérés a BKV Zrt. által értékesítendő vagyontárgyakkal kapcsolatban. Adatkezelési cél: termék, szolgáltatás értékesítés és ehhez szükséges kapcsolattartás (ajánlattevő nevében eljáró személy esetén) /azonosító szám: A16/;

3) Szerződések megkötése és teljesítése. Adatkezelési cél: kapcsolattartás, a szerződés megkötése, teljesítése és elszámolása (természetes személy szerződéses partner esetén) /azonosító szám: A4/;

4)  Szerződések megkötése és teljesítése. Adatkezelési cél: szerződéskötés, jogosultság ellenőrzés és teljesítés során kapcsolattartás (szerződéses partner nevében eljáró személy esetén) /azonosító szám: A3/.

5) Vevői számlák kezelése partnerek esetén. Adatkezelési cél: kiküldött számla esetén, a kimenő vevő számlák (teljesítést igénylő számlák, szolgáltatás számlák, vevőszámlák) kezelése, - fizetési felszólítás, késedelmi kamatterhelés, egyenlegközlés, követelés érvényesítés /azonosító szám: A25/;

6) Potenciális vevők közvetlen megkeresése (direkt marketing). Adatkezelési cél: ajánlat adás (pl.: gázolaj vásárlásra vonatkozóan) /azonosító szám: A8/.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

- 1.1), 1.3) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

- 1.2), 1.4) és 1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke:

- az 1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetébenaz ajánlatok elbírálhatósága.

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei.

Az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, hiszen az összhangban áll a gazdasági forgalmat és a polgári jogot szabályozó jogszabályokkal, kellően egyértelmű és meghatározott, a megfogalmazása nem általános. Az érdek valós, hiszen egy működő gazdasági szereplő tevékenységéhez kapcsolódik, akinek üzleti kapcsolatai a partnereivel ténylegesen fennállnak. A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű működéséhez, és az ehhez kapcsolódó előkészítő folyamatokhoz elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során, annak hatékonysága érdekében fontos az üzletfelekkel való akadálymentes kapcsolattartás, mely olykor azonnali, hatékony kommunikációt igényel.

Az adatkezelés mind az ajánlat fogadójának, mind az Adatkezelőnek érdeke, mely a gazdasági érdekeiknek megfelelő ügyletkötéshez fűződik. Az érintettek gazdasági érdeke is kapcsolódik ehhez az ajánlat fogadójával fennálló jogviszonyukra tekintettel.

Mindemellett a szerződések létrejötte, továbbá adott esetben az álképviselet kizárása érdekében is szükséges a személyes adatok kezelése. Ezen személyes adatok kezelése nélkül nem állapítható meg a partner nevében eljáró személy képviseleti jogosultsága, mely akadályát képezheti az ügyletkötésnek, ennek eredményeképpen pedig az Adatkezelő az ügylet megkötéséből eredő potenciális gazdasági előnyöktől eshet el. Mindemellett ezen személyes adatok kezelésének hiányában ellehetetlenülne a partnerekkel való hatékony kapcsolattartás, a kommunikáció hiánya pedig adott esetben szintén hátrányokkal járhat.

Az adatkezelés az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adatai kezelésére a hozzájárulása nélkül kerül sor, mely korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen a kapcsolattartás nem valósulhat meg személyes adatok kezelése nélkül. Az érintett ésszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, valamint a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá. Az érintett további ésszerű elvárása az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, illetve érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni. Az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén kerültek kialakításra. A személyes adatok kezelésére az ajánlattételhez szükséges mértékben kerül sor.

Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatokról van szó, az adott személy képviseletére jogosult személyek megkeresésére kerül sor az adott személy gazdasági tevékenységével összefüggően.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára hatással van, azonban azt arányosan korlátozza, mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, és adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig valósul meg. A személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, illetve az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított. A személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

- az 1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében a szerződések megkötése és teljesítése a szerződéses partner által megjelölt személy útján.

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, hiszen az összhangban áll a gazdasági forgalmat és a polgári jogot szabályozó jogszabályokkal, kellően egyértelmű és meghatározott, a megfogalmazása nem általános, valamint valós, hiszen egy működő gazdasági szereplő tevékenységéhez kapcsolódik, akinek üzleti kapcsolatai a partnereivel ténylegesen fennállnak. A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű működéséhez, az ehhez kapcsolódó folyamatokhoz elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során, annak hatékonysága érdekében fontos az üzletfelekkel való akadálymentes kapcsolattartás, mely olykor azonnali, hatékony kommunikációt igényel. Az adatkezelés mind a szerződéses partnernek, mind az Adatkezelőnek kölcsönös érdeke, mely a gazdasági érdekeiknek megfelelő ügyletkötéshez és teljesítéshez fűződik. Az érintetteknek jellemzően gazdasági érdeke is kapcsolódik ehhez a szerződő partnerrel fennálló jogviszonyukra tekintettel.

 A személyes adatok kezelésére azzal a partnerrel történő kapcsolattartáshoz és azon partner nevében eljáró személy jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges mértékben kerül sor, akinek a nevében az érintett eljár. Jellemzően a partner adja meg az érintett adatait korlátozott, a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges körben és azok felhasználására is csak ebben a körben kerül sor. Mindemellett a szerződések létrejötte, továbbá adott esetben az álképviselet kizárása érdekében is szükséges a személyes adatok kezelése. Ezen személyes adatok kezelése nélkül nem állapítható meg a partner nevében eljáró személy képviseleti jogosultsága, mely akadályát képezheti az ügyletkötésnek, ennek eredményeképpen pedig az Adatkezelő az ügylet megkötéséből eredő potenciális gazdasági előnyöktől eshet el. Mindemellett ezen személyes adatok kezelésének hiányában ellehetetlenülne a partnerekkel való hatékony kapcsolattartás, a kommunikáció hiánya pedig adott esetben szintén hátrányokkal járhat.

 Az adatkezelés az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adataik kezelésére a hozzájárulásuk nélkül kerül sor, mely korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen a kapcsolattartás nem valósulhat meg személyes adatok kezelése nélkül. Az érintett ésszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, valamint a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá. Az érintett további ésszerű elvárása az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, illetve érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni. Az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén kerültek kialakításra.

Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Részben a nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatok kezelésére kerül sor.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára hatással van, azonban azt arányosan korlátozza, mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, és adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig valósul meg. A személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, illetve az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított. A személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

- az 1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében a direkt marketing tevékenység ellátása annak érdekében, hogy a BKV Zrt. adjon árajánlatot.

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, hiszen az összhangban áll a gazdasági forgalmat és a polgári jogot szabályozó jogszabályokkal, kellően egyértelmű és meghatározott, a megfogalmazása nem általános, valamint valós, hiszen egy működő gazdasági szereplő tevékenységéhez kapcsolódik, akinek üzleti kapcsolatai a partnereivel ténylegesen fennállnak. Az adatkezelés mind az ajánlat fogadójának, mind az Adatkezelőnek érdeke, mely a gazdasági érdekeiknek megfelelő ügyletkötéshez fűződik. Az érintettek gazdasági érdeke is kapcsolódik ehhez az ajánlat fogadójával fennálló jogviszonyukra tekintettel.

A személyes adatok kezelésére az ajánlattételhez szükséges mértékben kerül sor. Az adatkezelés az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adataik kezelésére a hozzájárulásuk nélkül kerül sor, ez a korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen az ajánlatadás nem valósulhat meg személyes adatok kezelése nélkül. Az érintett ésszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, valamint a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá. Az érintett további ésszerű elvárása az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, illetve érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni. Az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén kerültek kialakításra. Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatokról van szó, az adott személy képviseletére jogosult személyek megkeresésére kerül sor az adott személy gazdasági tevékenységével összefüggően.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára hatással van, azonban azt arányosan korlátozza, mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, és adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig valósul meg. A személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, illetve az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított. A személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

 

4. Az érintett személyes adatok kategóriái:

- 1.1)-1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok, elérhetőségek, természetes személy ajánlattevő partner esetén egyéb személyazonosító adatok (bankszámlaszám);

- 1.3)-1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetén - alap személyazonosító adatok; elérhetőségek; adott esetben hatósági azonosító adatok; adott esetben: a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a szerződésben feltüntetett személyes adatok;

- 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok (név); telephely (egyéni vállalkozó esetén); banki adatok (bankszámlaszám neve, száma, típusa és a bank elnevezése);

- 1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetén - alap személyazonosító adatok, elérhetőségek, egyéb személyazonosító adatok (beosztás).

 

5. Amennyiben van, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

- 1.1)-1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében – az Adatkezelő ajánlat ügyintézésében és szerződés teljesítésében közreműködő szakterületei;

- 2.6) pont szerintiadatkezelési célesetében – az Adatkezelő ajánlat ügyintézésében közreműködő szakterülete.

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ezt nem lehetséges meghatározni, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

- 1.1)-1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetében – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti általános elévülési idő;

- 1.3)-1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében – a szerződés teljesülését követő 10 év;

- 2.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében –10 év;

- 1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében – 30 nap.

 

7. A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötés előfeltétele-e, valamint az érintett köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:

- 1.3) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében az adatszolgáltatás a szerződéskötés előfeltétele, az érintettnek az ajánlat elbírálhatósága, a szerződés megkötése és teljesíthetősége érdekében szükséges az ehhez szükséges személyes adatot megadni, ennek elmaradásának lehetséges következménye a szerződéskötésnek, illetve a szerződésszerű teljesítésnek az elmaradása, a szerződés meghiúsulása.

 

8. Személyes adatok forrása, adott esetben az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e:

- a személyes adatok forrása az az 1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetébenazajánlattevő, az 1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetébena szerződéses partner, valamint a 1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében a cégnyilvántartás.

 

9. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

Az Adatkezelő – ha az érintett nem az ajánlattevő vagy a szerződéses partner, akkor az ajánlattevő, illetve a szerződéses partnere útján - indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a fentiek szerint a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Az érintett jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja: levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500/11982; e-mail: ertekesites@bkv.hu

 

9.1. Az adatokhoz való hozzáférés 

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Tájékoztató 1., 4., 5., 6., 8., 9.2-9.4., 19.6. és a 12. pontja szerinti információkról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

9.2. A személyes adatok helyesbítése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

9.3. A személyes adatok törlése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a vélemé nynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;

- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

9.5. A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

9.6. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a jogos érdeken alapuló személyes adatkezelése ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.7. Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

10. Adatkezelésért felelős szervezeti egység és az adatvédelmi tisztiviselő elérhetőségei:

 

10.1. Adatkezelésért felelős

BKV Zrt. Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság, Turisztikai és Értékesítési Divízió, Értékesítési Csoport

 

10.2 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 

Név:

dr. Valcz Tamás

Telefonszám:

+36 (1) 461-6500

E-mail cím:

adatvedelem@bkv.hu

 

 

 

 

 

11. Adatbiztonság

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen a Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

 

12. Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu