BKV.hu

Adatvédelmi tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu; honlap: www.bkv.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) az általa a társasági beszerzések érdekében kötendő és megkötött szerződésekkel összefüggésben a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatás (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján a következők szerint végzi.

Általános információk

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre kerülnek) személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és adatvédelmi politikájának (https://www.bkv.hu/hu/adatvedelmi_politika?jid=) eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR), az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC);

 

Jelen Tájékoztató útján adjuk meg az adatkezeléssel kapcsolatban jogszabály alapján nyújtandó információkat az Ön részére, az alábbiak szerint.

 

1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

1) Beszerzéshez kapcsolódó ajánlatok elbírálása (közbeszerzés és egyéb). Adatkezelési cél: közbeszerzési és nem közbeszerzési eljárásban érkező ajánlatok elbírálása (természetes személy ajánlattevő esetén) /azonosító szám: A1/;

2) Beszerzéshez kapcsolódó ajánlatok elbírálása (közbeszerzés és egyéb). Adatkezelési cél: közbeszerzési és nem közbeszerzési eljárásban érkező ajánlatok elbírálása (ajánlattevő nevében eljáró személy esetén) /azonosító szám: A2/;

3) Szerződéskötési eljárásban javaslattételi vagy döntési jogosultság biztosítása /azonosító szám: T9/

4) Beszerzéshez kapcsolódó szerződések megkötése és teljesítése (közbeszerzés és egyéb).

Adatkezelési cél: kapcsolattartás, a szerződés megkötése, teljesítése és elszámolása (természetes személy szerződéses partner esetén) /azonosító szám: A4/;

5)  Beszerzéshez kapcsolódó szerződések megkötése és teljesítése (közbeszerzés és egyéb).

Adatkezelési cél: szerződéskötés, jogosultság ellenőrzés és teljesítés során kapcsolattartás (szerződéses partner nevében eljáró személy esetén) /azonosító szám: A3/;

6) Szállítói számlák kezelése. Adatkezelési cél: bejövő szállítói számlák iktatása - számlafizetéshez kapcsolódó kísérőlevél, teljesítésigazolás és számla, valamint a kifizetés teljesítéséhez szükséges adatok / azonosító szám: A5/.

7) Közbeszerzési eljárásban kötött szerződések megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak /azonosító szám: A14/;

8) Szerződések közzététele. Adatkezelési cél: a 2011. évi CXII. tv. szerinti kötelezettség teljesítése /azonosító szám: A15/.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

1.1), 1.4), 1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

1.2), 1.3), 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

1.4) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében nem selejtezhető iratok esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó jogos érdek megszűnését követően: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pontja és a 9.§ (1) bekezdés c) pontja (maradandó értékű irat)

1.7) pont szerinti adatkezelési cél esetében - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés d) pontja (jogszabályon alapuló adatkezelés);

1.8) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III. cím 4. pont (jogszabályon alapuló adatkezelés).

 

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke:

 

az 1.2) pont esetében az ajánlat elbírálhatósága

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, mivel az összhangban áll a gazdasági forgalmat és a polgári jogot szabályozó jogszabályokkal, kellően egyértelmű és meghatározott, a megfogalmazása nem általános. Az érdek valós, hiszen egy működő gazdasági szereplő tevékenységéhez kapcsolódik, akinek üzleti kapcsolatai a partnereivel ténylegesen fennállnak. A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű működéséhez, és az ehhez kapcsolódó előkészítő folyamatokhoz elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során, annak hatékonysága érdekében fontos az üzletfelekkel való akadálymentes kapcsolattartás, mely olykor azonnali, hatékony kommunikációt igényel. Az adatkezelés mind az ajánlattevőnek, mind az Adatkezelőnek kölcsönös érdeke, mely a gazdasági érdekeiknek megfelelő ügyletkötéshez fűződik. Az érintetteknek jellemzően gazdasági érdeke is kapcsolódik ehhez az ajánlattevővel fennálló jogviszonyukra tekintettel.

A személyes adatok kezelésére azzal az ajánlattevővel történő kapcsolattartáshoz és azon ajánlattevő nevében eljáró személy jogosultságainak, az ajánlattevő alkalmasságának ellenőrzéséhez szükséges mértékben kerül sor, akinek a nevében az érintett eljár. Jellemzően a partner adja meg a saját érdekében az érintett adatait, korlátozott, az ajánlat elbírálásához szükséges körben és azok felhasználására is csak ebben a körben kerül sor. Mindemellett a szerződések létrejötte, továbbá adott esetben az álképviselet kizárása érdekében is szükséges a személyes adatok kezelése. Ezen személyes adatok kezelése nélkül nem állapítható meg a partner nevében eljáró személy képviseleti jogosultsága, mely akadályát képezheti az ügyletkötésnek, ennek eredményeképpen pedig az Adatkezelő az ügylet megkötéséből eredő potenciális gazdasági előnyöktől eshet el. Mindemellett ezen személyes adatok kezelésének hiányában ellehetetlenülne a partnerekkel való hatékony kapcsolattartás, a kommunikáció hiánya pedig adott esetben szintén hátrányokkal járhat.

Az adatkezelés az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adatainak kezelésére a hozzájárulása nélkül kerül sor, mely korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen a kapcsolattartás nem valósulhat meg személyes adatok kezelése nélkül. Az érintett ésszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá, valamint, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, illetve az érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni. Az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén kerültek kialakításra. Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.  Részben a nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatok kezelésére kerül sor. Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára hatással van, azonban azt arányosan korlátozza, mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, és adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig valósul meg. A személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, és az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított. A személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

 

az 1.3) pont esetében az ajánlat partnerrel közös elbírálhatósága

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. A személyes adatok kezelésére azzal az eljárásban résztvevő céggel történő kapcsolattartáshoz és azon cég nevében eljáró személy jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges mértékben kerül sor, akinek a nevében az érintett eljár. Jellemzően a cég adja meg az érintett adatait. Részben a nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatok kezelésére kerül sor. Mindezek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, mivel az nem ütközik hazai vagy uniós jogszabályba, illetve egyértelmű és valós, nem elméleti érdek.

Az adatkezelés az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adatainak kezelésére a hozzájárulása nélkül kerül sor, mely korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen javaslattételi vagy döntési jogosultság biztosítása nem valósítható meg személyes adatok kezelése nélkül. Az érintett ésszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá, valamint, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, valamint érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni. Az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén kerültek kialakításra. Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára hatással van, azonban azt arányosan korlátozza, mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, és adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig valósul meg. A személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, illetve az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított. A személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

 

az 1.5), pont szerinti adatkezelési cél esetén a szerződés megkötése, illetve teljesülése az ajánlatot adó, illetve a szerződő partner által megjelölt személy útján.

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, mivel az összhangban áll a gazdasági forgalmat és a polgári jogot szabályozó jogszabályokkal, kellően egyértelmű és meghatározott, a megfogalmazása nem általános. Az érdek valós, hiszen egy működő gazdasági szereplő tevékenységéhez kapcsolódik, akinek üzleti kapcsolatai a partnereivel ténylegesen fennállnak. A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű működéséhez, és az ehhez kapcsolódó folyamatokhoz elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során, annak hatékonysága érdekében fontos az üzletfelekkel való akadálymentes kapcsolattartás, mely olykor azonnali, hatékony kommunikációt igényel.

Az adatkezelés mind a szerződéses partnernek, mind az Adatkezelőnek kölcsönös érdeke, mely a gazdasági érdekeiknek megfelelő ügyletkötéshez és teljesítéshez fűződik. Az érintetteknek jellemzően gazdasági érdeke is kapcsolódik ehhez a szerződő partnerrel fennálló jogviszonyukra tekintettel.

 A személyes adatok kezelésére azzal a partnerrel történő kapcsolattartáshoz és azon partner nevében eljáró személy jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges mértékben kerül sor, akinek a nevében az érintett eljár. Jellemzően a partner adja meg az érintett adatait korlátozott, a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges körben és azok felhasználására is csak ebben a körben kerül sor. Mindemellett a szerződések létrejötte, továbbá adott esetben az álképviselet kizárása érdekében is szükséges a személyes adatok kezelése. Ezen személyes adatok kezelése nélkül nem állapítható meg a partner nevében eljáró személy képviseleti jogosultsága, mely akadályát képezheti az ügyletkötésnek, ennek eredményeképpen pedig az Adatkezelő az ügylet megkötéséből eredő potenciális gazdasági előnyöktől eshet el. Mindemellett ezen személyes adatok kezelésének hiányában ellehetetlenülne a partnerekkel való hatékony kapcsolattartás, a kommunikáció hiánya pedig adott esetben szintén hátrányokkal járhat.

 Az adatkezelés az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adatainak kezelésére a hozzájárulása nélkül kerül sor, mely korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen a kapcsolattartás nem valósulhat meg személyes adatok kezelése nélkül. Az érintett ésszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá, valamint, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, továbbá, hogy érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni. Az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén kerültek kialakításra.

Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Részben a nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatok kezelésére kerül sor.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára hatással van, azonban azt arányosan korlátozza, mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, és adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig valósul meg. A személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, és az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított. A személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

 

4. Az érintett személyes adatok kategóriái:

1.1) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok, elérhetőség;

1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetében – alap személyazonosító adatok; elérhetőségek; CV adatok; referencia igazoláshoz kapcsolódó adatok (végzettség, tapasztalat stb.)

1.3) és 1.7) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok, beosztás;

1.4) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok; elérhetőségek; adott esetben hatósági azonosító adatok; adott esetben: a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a szerződésben feltüntetett személyes adatok;

1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok (név); cégnév, telephely; banki adatok (bankszámlaszám neve, száma, típusa és a bank elnevezése)

1.8) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok, beosztás, elérhetőség;

 

5. Amennyiben van, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

1.1)-1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetében – javaslattevő és döntéshozó személyek, nyertes ajánlattevő; iratbetekintésre jogosult ajánlattevő képviselője, Közbeszerzési Hatóság (adatbázisa);

1.3) pont szerinti adatkezelési cél esetében - aláírási szabályzat szerint aláírók;

1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében – szerződéses partnerek; Adatkezelő szerződést kezelő szervezeti egységei;

1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében – Adatkezelő szerződést kezelő szervezeti egységei;

1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében – 39/VU/2012 2. sz. melléklet szerint, a feladat teljesítésében közreműködő munkavállalók;

1.7) pont szerinti adatkezelési cél esetében – szerződéses partnerek;

1.8) pont szerinti adatkezelési cél esetében – nyilvánosság.

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ezt nem lehetséges meghatározni, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

1.1) - 1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetében – az eljárás lezárását követően 5 év, közbeszerzés esetén az eljárás lezárását követően 10 év; a DBR Metró Projekt Igazgatóság és a Metró Felújítási Projektigazgatóság esetében az általuk megvalósított projektek fenntartási időszakának vége;

1.3) pont szerinti adatkezelési cél esetében – az eljárás lezárását követő 5 év; Metró Felújítási Projektigazgatóság esetében az általa megvalósított projektek fenntartási időszakának vége;

1.4) - 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében – a szerződés teljesülését követő 10 év; a DBR Metró Projekt Igazgatóság és a Metró Felújítási Projektigazgatóság esetében az általuk megvalósított projektek fenntartási időszakának vége; nem selejtezhetők a szolgáltatási, a tervezési és az energia szerződések;

1.6) pont szerinti adatkezelési cél esetében – 10 év;

1.7) pont szerinti adatkezelési cél esetében – a közbeszerzési szerződés teljesülését követő 10 év;

1.8) pont szerinti adatkezelési cél esetében – a szerződés teljesülését követő 10 év.

 

7. A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötés előfeltétele-e, valamint az érintett köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:

1.7) és 1.8) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatszolgáltatás jogszabályon alapul;

1.1) és 1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatszolgáltatás szerződéseskötés előfeltétele, az érintettnek az ajánlat elbírálhatósága, a szerződés megkötése és teljesíthetősége érdekében szükséges az ehhez szükséges személyes adatot megadni, ennek elmaradásának lehetséges következménye a szerződéskötés, illetve a szerződésszerű teljesítés elmaradása, a szerződés meghiúsulása.

 

8. Személyes adatok forrása, adott esetben az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e:

-      a személyes adatok forrása az ajánlattevő, a szerződéskötési eljárásban közreműködő, illetve a szerződéses partner.

 

9. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

Az Adatkezelő – ha az érintett nem az ajánlattevő vagy a szerződéses partner, akkor az ajánlattevő, illetve a szerződéses partnere útján - indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a fentiek szerint a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Az érintett jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja: levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; e-mail: beszerzes@bkv.hu.

 

9.1. Az adatokhoz való hozzáférés  

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Tájékoztató 1., 4., 5., 6., 8., 9.2-9.4., 9.6. és a 12. pontja szerinti információkról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

9.2. A személyes adatok helyesbítése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

9.3. A személyes adatok törlése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;

- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

9.5. A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

9.6. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a jogos érdeken alapuló személyes adatkezelése ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.7. Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

10.  Adatvédelmi felelős szervezeti egység és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

10.1. Adatkezelésért felelős

Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság, Beszerzési Főosztály, Beszerzés Irányítási Osztály

 

10.2 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

Név:

dr. Valcz Tamás

Telefonszám:

+36 (1) 461-6500

E-mail cím:

adatvedelem@bkv.hu

 

11. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen a Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

 

12. Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu