BKV.hu

tájékoztatás adatkezelésről - elektronikus beléptető rendszerek

TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL - ELEKTRONIKUS BELÉPTETŐ RENDSZEREK

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; levelezési cím: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; telefonszám: +36-1-461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu; honlap: www.bkv.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) az elektronikus beléptető rendszerek alkalmazásához (székházi és telephelyi személyi és gépjárművel történő elektronikus beléptetés rendszere, valamint a végállomási tartózkodók elektronikus beléptető rendszere) kapcsolódóan a személyes adatok kezelését jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak alapján a következők szerint végzi.

Általános információk

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre kerülnek) személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és adatvédelmi politikájának (https://www.bkv.hu/hu/adatvedelmi_politika?jid=) eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

 

 

1. A személyes adatok kezelésének célja:

1.1) Elektronikus beléptető rendszer alkalmazása a munkaterületeken és a telephelyeken, valamint a végállomási tartózkodókban. A Szabó Ervin téri székház esetében a kiépítendő végponti okmányolvasó elektronikus beléptető rendszer által azonosítás céljából beolvasott személyes adatok nem kerülnek tárolásra.

Adatkezelési cél: a beléptető rendszerrel ellátott területre személyesen be- és kilépő harmadik személyek azonosítása vagyonvédelmi célból.

1.2) Belépési jogosultság ellenőrzése az Adatkezelő székházában és telephelyeken. Adatkezelési cél: a beléptető rendszerrel ellátott területre gépjárművel be- és kilépők azonosítása vagyonvédelmi célból.

 

2. Az adatkezelés jogalapja: 1.1) és 1.2) pont esetében az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke:

Az 1.1) és 1.2) pont esetén: az érdekmérlegelés alapján az adatkezelés cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az adatkezelés az Adatkezelő vagyonbiztonsági követelményeinek teljesülését szolgálják, ezen belül annak érdekében kerül rá sor, hogy elősegítse az illetéktelen belépések megakadályozását valamint az e területeken, helyiségekben elhelyezett, Adatkezelő tulajdonát képező eszközök és berendezések védelmét. Az Adatkezelő közlekedési közszolgáltató, személyszállítási közszolgáltatást végez, a tulajdonában álló, szolgáltatás biztosításához szükséges épületek, helyiségek, berendezések, eszközök a közvagyon részét képezik, azok megóvásához, állaguk sérülésmentes biztosításához kiemelt társadalmi érdek fűződik.

A fentiek teljesülése egyebek mellett a be- és kilépések regisztrálásával biztosítható, kizárólag az ehhez szükséges adatok kezelésére kerül sor.

A végállomási tartózkodókba történő belépés esetén az Adatkezelő annak ellenére, hogy tartózkodási adatokat kezel, azokat nincs lehetősége összekapcsolni az érintettekkel, arra szükség szerint a kárigény megalapozottságának vizsgálatához bírósági, hatósági eljárás keretében az adott bíróság, hatóság által kerülhet sor.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, hiszen az nem ütközik hazai vagy uniós jogszabályokba, kellően egyértelmű és pontosan körülhatárolt, valamint valós.

Az adatkezelés az érintett  személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adataik kezelésére a hozzájárulásuk nélkül kerül sor, ez a korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen az azonosítás nem lenne megvalósítható személyes adatok kezelése nélkül. Az érintett ésszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá, valamint, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, továbbá, hogy érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni, az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén lettek kialakítva. Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára van hatással azonban azt arányosan korlátozza mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, az adatkezelésre csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor, a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

 

4. Az érintett személyes adatok kategóriái:

Az 1.1) pont szerinti célból kezelt személyes adatok esetén:

 • munkaterületekre, telephelyekre történő belépés esetén: alap személyazonosító adatok; be- és kilépési adatok; 
 • végállomási épületbe történő belépés esetén: ki-, és belépési időadatok

 

Az 1.2) pont szerinti célból kezelt személyes adatok esetén: alap személyazonosító adatok; fénykép; gépjármű rendszám és rendszámhoz kapcsolható alap személyazonosító adatok; állami azonosító adatok.

 

5. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az 1.1) pont szerinti célból kezelt személyes adatok esetén:

 

5.1. munkaterületeken és telephelyeken történő beléptetés esetén: társaságon belüli illetékes szakterületek

 

5.2. végállomási tartózkodóba történő beléptetés esetén a beléptető rendszer szerverén tárolt múltbeli és valós idejű adatok megjelenítése webes böngészőn keresztül, illetve számítógépre telepített kliens programon keresztül lehetséges. Az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal a Biztonsági Igazgatóság dedikált munkavállalói rendelkeznek.

5.3. A Szabó Ervin téri székház területére történő beléptetés esetén: SONIC Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 1139 Budapest, Fáy utca 20., elérhetőség:    gysipos@gmail.com).

A rendszer üzemeltetését biztosító, adatfeldolgozónak minősülő SONIC Kft. csupán a rendszer működéséhez szükséges technikai feltételeket biztosítja, adatrögzítés, tárolás az ő esetében sem valósul meg. Az új rendszeren keresztül megismert személyes adatok visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek a beléptetés során. Az Adatkezelő egyebekben bíróság vagy hatóság részére szolgáltathat adatokat az erre vonatkozó jogi kötelezettség alapján.

Az 1.2) pont szerinti célból kezelt személyes adatok esetén: az Adatkezelő bíróság vagy hatóság részére szolgáltathat adatokat az erre vonatkozó jogi kötelezettség alapján.

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ezt nem lehetséges meghatározni, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: belépés időpontjától számított hat hónap.

Az adattörlést a beléptető rendszer automatikusan végzi.

 

7. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja: levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu.

 

7.1. Az adatokhoz való hozzáférés

 

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Tájékoztató 1., 3., 4., 5., 7.2-7.4., 7.6. és a 10. pontja szerinti információkról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

7.2 A személyes adatok helyesbítése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

7.3 A személyes adatok törlése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

7.4 A személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
 • Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

7.5  A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

7.6. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a jogos érdeken alapuló személyes adatkezelése ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7. Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

8.  Adatkezelésért felelős szervezeti egység és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

8.6. Adatkezelésért felelős

Az Adatkezelő adott adatkezelési célt végrehajtó szervezeti egységei.

 

8.7. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név:

dr. Valcz Tamás

Telefonszám:

+36 (1) 461-6500

E-mail cím:

adatvedelem@bkv.hu

  

 

 

 

 

9. Adatbiztonság:

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen a Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás). 

 

10. Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu