BKV.hu

Kamerás megfigyelés

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

(Hatályos: 2023. október 17. napjától)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; levelezési cím: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; telefonszám: +36-1-461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu; honlap: www.bkv.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) a személyszállítási közszolgáltatásával összefüggésben elektronikus biztonságtechnikai rendszeren folytatott kamerás megfigyeléshez kapcsolódóan a személyes adatok (képfelvételek) kezelését a következők szerint végzi.

 

Általános információk

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre kerülnek) személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és adatvédelmi politikájának (https://www.bkv.hu/hu/adatvedelmi_politika?jid=) eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR), az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC);

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege: https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00.30
  • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege: https://njt.hu/jogszabaly/2012-41-00-00.43

 

1. A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő személyszállítási közszolgáltatásával összefüggésben az utasok, valamint az Adatkezelő munkavállalói és megbízottai élete, személye, testi épsége, vagyontárgyai védelme és mindezek ellen irányuló jogsértő cselekmény felderítése, bizonyítása, továbbá az Adatkezelő járművei, berendezései, eszközei, egyéb vagyontárgyai és a nemzeti vagyonba tartozó vagyontárgyak védelme..

 

2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke:  

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelés cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az utasok, valamint az Adatkezelő munkavállalói és megbízottai élete, személye, testi épsége, vagyontárgyai védelme és mindezek ellen irányuló jogsértő cselekmények felderítése, bizonyítása, valamint az Adatkezelő járműveinek, berendezéseinek, eszközeinek illetve egyéb vagyontárgyainak védelme nem lenne megvalósítható kamerarendszerrel történő megfigyelés nélkül, ez pedig szükségszerűen adatkezeléssel jár. Megállapítható, hogy a cél eléréséhez szükséges a személyes adatok kezelése, nincs olyan alternatív megoldás, amely alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél. Az Adatkezelőnek jogos gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy szavatolja járműveinek, a berendezéseinek, eszközeinek és egyéb vagyontárgyainak sérülésmentes állagát különös tekintettel arra, hogy azok a nemzeti vagyon részeként kiemelt védelmet élveznek, valamint biztosítsa azt, hogy az ezekben bekövetkező károk esetén hatékonyan tudja érvényesíteni a károkozóval szemben a károkozásból eredő jogi igényeit és érdekeit  továbbá a balesetek körülményeit teljeskörűen fel tudja deríteni. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő tevékenysége közszolgáltatás megvalósítására irányul (tömeg/közösségi közlekedési személyszállítás) az adatkezeléshez a társadalom egy részének is kiemelkedő (köz)érdeke fűződik (utasbiztonság, biztonságos közlekedés és balesetek megelőzése), továbbá a nemzeti vagyon védelme is társadalmi közérdek. A kamerarendszerrel történő megfigyelésre a Adatkezelőnek a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) ad felhatalmazást. Mindezek alapján az Adatkezelő jogos érdeke törvényes, mert az nem ütközik uniós vagy hazai jogszabályba, arra az Sztv. ad felhatalmazást, illetve összhangban van a polgári jogi szabályokkal, kellően egyértelmű, nem túl általános a megfogalmazása, konkrétan azonosítja az Adatkezelő gazdasági érdekét  és valós, hiszen az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódik, emellett az lényegesen fontos, hiszen a nemzeti vagyon védelmét célozza, továbbá az utasbiztonsághoz jelentős mértékű társadalmi közérdek is kapcsolódik.

Az adatkezelés az érintett  személyes adatainak védelméhez fűződő jogát érinti, információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adataik kezelésére a hozzájárulásuk nélkül kerül sor, ez a korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos. Ebben a viszonyrendszerben az érintett személyes adatai kezelésére számíthat, hiszen az Adatkezelő személyszállítási közszolgáltatásával összefüggésben az Adatkezelő járműveinek, berendezéseinek, eszközöknek, egyéb vagyontárgyainak, az utasok, valamint az Adatkezelő munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének, vagyontárgyainak és a nemzeti vagyon védelme nem valósítható meg személyes adatok kezelése nélkül.

Az érintett  észszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá, valamint, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, továbbá, hogy érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni, az Adatkezelő belső rendszerei, valamint szabályzatai ezen elvárások mentén lettek kialakítva.

Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára van hatással azonban azt arányosan korlátozza mivel szenzitív személyes adatok kezelésére nem kerül sor, az adatkezelésre csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor, a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

 

4. Az érintett személyes adatok kategóriái: rögzített képfelvétel vagy kép- és hangfelvétel

 

5. Amennyiben van, személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Forgalombiztonsági és Felügyeleti Szakszolgálat, egyéb állami hatóságok, egyéb állami közhatalmi szervek, munkáltatói jogkör gyakorlók, bíróságok

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ezt nem lehetséges meghatározni, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: felhasználás hiányában a rögzítés időpontjától számított 16. napon a felvétel törlésre kerül. Az Sztv. 8. § (10) bekezdés szerinti törlés mellőzésére irányuló kérelem esetén a kérelem előterjeszését követően a felvétel mindaddig nem kerül törlésre, amíg bírósági vagy hatósági megkeresés az Adatkezelőhöz meg nem érkezik, vagy a törlés mellőzésére irányuló kérelemben megjelölt indok miatt arra szükség van, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 6 hónap. Az Adatkezelő a felvételt a bíróság vagy hatóság részére történő megküldést követő 90. napon törli, kivéve, ha az Sztv. 8.§ (13) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatása miatt, vagy az Sztv. 8. § (12) bekezdés szerint az érintett által előterjesztett, törlés mellőzése iránti kérelemben megjelölt ok miatt a felvétel további megőrzése indokolt. Az Adatkezelő által az Sztv. 8. § (13) bekezdése alapján folytatott vizsgálat esetén a felvételt a vizsgálat lezárását követő 15. napon törli, kivéve ha a vizsgálat eredményeként bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezésére kerül sor, ezesetben az Adatkezelő a felvételt a bírósági vagy hatósági eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedéséről vagy véglegessé válásáról szóló bírósági, hatósági tájékoztatás kézhezvételét követő 16. napon törli.

 

7. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu.

 

7.1.  Az adatokhoz való hozzáférés   

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Tájékoztató 1., 4., 5., 6., 7.1-7.4., 7.6. és a 10. pontja szerinti információkról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

7.2. A személyes adatok helyesbítése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

7.3. A személyes adatok törlése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;

- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

7.5. A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

7.6. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a jogos érdeken alapuló személyes adatkezelése ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7. Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

7.8. Automatizált döntés alóli mentesülés

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésre alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedést is megállapít; vagy

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

8. Adatkezelésért felelős szervezeti egység és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

8.1.   Adatkezelésért felelős: a BKV Zrt. adott adatkezelési célt végrehajtó szervezeti egységei

8.2.   Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név:

dr. Valcz Tamás

Telefonszám:

+36 (1) 461-6500

E-mail cím:

adatvedelem@bkv.hu

 

 

 

 

 

 

 

9. Adatbiztonság:

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen a Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

 

10. Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu