BKV.hu

Adatvédelmi politika

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő megfeleléshez kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság fontosnak tartja meghatározni, milyen szempontok szerint kívánja biztosítani, hogy minden tekintetben eleget tehessen ezen jogszabály rendelkezéseinek.  

A BKV Zrt. a fővárosi közösségi közlekedésben betöltött kiemelt szerepére tekintettel jelentős mennyiségű személyes adatot kezel.

Az új szabályozási környezetre tekintettel Társaságunk elkötelezett az olyan megoldások, eljárásrendek kialakítása és működtetése iránt, amelyek biztosítják a GDPR-ból fakadó előírásoknak történő megfelelést.

Társaságunk mindent elkövet azért, hogy ügyfelei, munkavállalói, partnerei és minden más érintett is megfelelő ismeretekkel rendelkezhessen a személyes adataik BKV Zrt. általi kezeléséről és az arra irányadó szabályokról, továbbá annak érdekében, hogy minden érintett megfelelően gyakorolhassa a személyes adataihoz fűződő jogokat.

A BKV Zrt. elkötelezett annak biztosításában, hogy az általa kezelt személyes adatokat a megfelelő biztonsági technológiák felhasználásával és eljárásrendek útján védje az illetéktelen hozzáféréstől.

Társaságunk mind a belső szabályozásaival, mind a szerződéses viszonyaiban törekszik annak garantálására, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok az illetékes személyek és ők is csak olyan mértékben férhessenek hozzá, akiknek és amilyen mértékben az az adott feladat ellátásához feltétlenül szükséges.

A BKV Zrt. igyekszik kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy olyan partnerekkel működjön együtt, akik biztosítják a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak történő megfelelést, valamint az érintettek jogainak védelmét.

Társaságunk a szabályozásnak való folyamatos megfelelés érdekében törekszik olyan módszerek alkalmazására, melyek megnyugtató módon biztosítják az adatkezelésekhez kapcsolódó megoldások, eljárásrendek és technikai háttér rendszeres felülvizsgálatát és fejlesztését.

Hiszünk abban, hogy a személyes adatok fenti szempontok szerint történő kezelése is hozzájárul ahhoz, hogy a BKV Zrt. a megfelelő színvonalon tudja személyszállítási szolgáltatását nyújtani.

A BKV Zrt. ügyfeleit érintő, valamint a honlapunkon elérhető szolgáltatásokhoz  kapcsolódó különféle személyes adatkezelésre vonatkozó részletes információk Társaságunk honlapján a következő elérési helyen találhatók meg:  https://www.bkv.hu/hu/hu/adatvedelmi_politika_es_tajekoztatasok.

Az adatkezelésekkel kapcsolatos kérdéseit, kérelmeit a következő elérhetőségeken keresztül juttathatja el hozzánk: levelezési cím: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; e-mail: bkv@bkv.hu.

Budapest, 2018. május 25. napja