Alvállalkozói, beszállítói tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ ALVÁLLALKOZÓK ÉS BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE


Társaságunk célja, hogy Budapest utazóközönségét közösségi közlekedési szolgáltatásával megfelelő minőségben, az energiahatékonyság és a környezettudatosság maximális figyelembevételével szolgálja ki.
Ennek érdekében a BKV Zrt. az alábbi alkalmazási területeken minőség-, környezetközpontú és energiagazdálkodási irányítási rendszereket működtet, ezzel is elősegítve utasaink számára a magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtását:
Minőségirányítási rendszer (MIR) – ISO 9001

 • autóbusszal és trolibusszal végzett közszolgáltatási célú személyszállítási, valamint a kapcsolódó forgalmi és műszaki folyamatok, beleértve a karbantartási, javítási és alkatrész felújítási tevékenységeket is, továbbá a vizsgáló állomások időszakos műszaki vizsgáztatási tevékenysége;
 • vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyek tevékenységei;
 • oktatási folyamatok.


Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) – ISO 14001, EMAS

 • vasúti járművek karbantartási, javítási és felújítási, valamint időszakos vizsgálati, továbbá létesítmény-üzemeltetési tevékenysége, raktár-üzemeltetési tevékenysége és a vonali infrastruktúraüzemeltetés járműtelepen található kiszolgáló tevékenységeire


Energiagazdálkodási irányítási rendszer (EgIR) – ISO 50001

 • a városi, elővárosi szárazföldi személyszállítási szolgáltatás ellátásához szükséges infrastruktúra és járművek, továbbá mindazon tevékenység, amelynek végzéséhez villamos- és hőenergia, valamint földgáz, CNG, gázolaj és víz (ipari és ivóvíz) szükséges


Elkészítettük Minőség-, Környezeti- és Energiagazdálkodási Politikáinkat, melyek a BKV Zrt. honlapján is elérhetők (https://www.bkv.hu/hu/iso_iranyitasi_rendszerek_iso).
A Társaság törekszik az minőségirányítási rendszer teljesítményének és eredményességének folyamatos fejlesztésére, a környezetvédelmi és energiagazdálkodási teljesítményének javítására. Ennek érdekében biztosítjuk a szükséges erőforrásokat, célokat tűzünk ki és figyelemmel kísérjük azok teljesülését.


Amennyiben alvállalkozóink és beszállítóink nem rendelkeznek a fenti tanúsításokkal, abban az esetben is elvárjuk, hogy a munkájukat megfelelő minőségben, az erőforrások hatékony felhasználásával, a környezettudatosság és energiahatékonyság figyelembevételével, valamint a vonatkozó jogszabályok maximális betartásával végezzék.


Az alvállalkozóknak és beszállítóknak a szerződésben, megrendelésben foglaltak szerint kell eljárni a munkavégzésük során. Ennek érdekében olyan munkavállalókat szükséges foglalkoztatni, akik rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel.
A feladatok határidőre és megfelelő minőségben való ellátásához a munkavállalóik számára biztosítani kell a szükséges eszközöket, infrastruktúrát és működési környezetet.
Kölcsönösen gondoskodni kell a feladat elvégzéséhez, illetve az esetleges változásokhoz kapcsolódó információk átadásáról, melyhez biztosítani kell a folyamatos kapcsolattartást.
Visszakereshető módon biztosítani kell a szállított alapanyagok, alkatrészek, termékek, és az elvégzett szolgáltatások azonosítását és nyomonkövethetőségét.


A beszerzett termékeket, szolgáltatásokat mennyiségi és – ahol szükséges – minőségi ellenőrzésnek vetjük alá. A teljesítések alapján minden évben minősítjük partnereinket, amely – többek között – az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 • beszerzési eljárásban való részvétel, kommunikáció, 
 • a szolgáltatás/termék minősége, 
 • a szállítási mennyiség és határidő betartása, 
 • jótállási problémák gyakorisága, együttműködési hajlandóság.


A minősítés alapján a szállítókat az alábbi kategóriákba soroljuk:

 • kiválóan megfelelt
 • jól megfelelt
 • megfelelt
 • nem felelt meg


Amennyiben a telephelyünkön történik munkavégzés…
Ügyelni kell környezetünk tisztaságára és rendjére annak érdekében, hogy telephely környezetvédelmi állapotát ne veszélyeztessük, valamint törekedni kell az energiapazarlás elkerülésére.


A munkavégzés során ügyelni kell arra, hogy:

 • a veszélyes anyagok csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, feliratozott flakonokban, edényzetekben tárolhatók;
 • a veszélyes anyag lefejtése és töltése esetén kármentőket kell használni, be kell tartani a biztonsági adatlapok (az adatlapok információt nyújtanak a felhasználók számára a veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól) környezetvédelmi előírásait, valamint a tűzveszélyes anyagokra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat;
 • a keletkező hulladékok a megfelelő gyűjtőedényzetbe kerüljenek elhelyezésre, ügyelve a nem veszélyes, veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére;
 • a felhasználásra kerülő és hulladékká vált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények munkahelyi gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztesse a felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg minőségét;
 • a keletkezett hulladékok elszállítása a szerződésben foglaltak szerint, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával történjen;
 • a szükséges kármentő eszközök biztosítva legyenek egy esetlegesen bekövetkező egészség- és környezetkárosító esemény elhárításához;
 • a környezetvédelmet érintő vészhelyzetek (pl. olajkifolyás), illetve az olyan eltérések, melyek felesleges energiafelhasználáshoz vezethetnek (pl. csőtörés), azonnal jelentésre kerüljenek a helyszínen tartózkodó vezető felé;
 • lehetőség szerint energiahatékony berendezéseket, illetve olyan anyagokat, technológiákat használjanak, amely a környezetet nem veszélyezteti;
 • elkerüljük a felesleges energiafelhasználást pl.: o az elektromos berendezések csak a munkavégzés idejében történő működtetése,

         o a helyiségek túlfűtésének/túlhűtésének elkerülése,
         o üres helyiségek világításának elkerülése, lehetőség szerint természetes fény használata,

 • a jogszabályi előírások és az egyéb helyspecifikus előírások maradéktalanul betartásra kerüljenek a Társaság telephelyein.


Kérjük, hogy munkavállalóikat szíveskedjenek tájékoztatni a Társaságunk fenti elvárásairól.


Budapest, 2021.01.04.
BKV Zrt.